Hotline:+86-13662583737
Direct Line:0755-82528352
微信公众号:昆晶冷片
微信小程序:昆晶冷片
 

Single Stage Type Peltier(Accept Non-Standard Manufacturing)

 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-140xx8012 140 P&N 5~37 A 17.1 V 48~350 W 70 ºC 80mm 120mm Download!
Part NO.: TEC1-140058012 TEC1-140108012 TEC1-140128012 TEC1-140228012 TEC1-140378012
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-161xx4040 161 P&N 3~15 A 19.1 V 42~200 W 70 ºC 40mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-161034040 TEC1-161044040 TEC1-161054040 TEC1-161064040 TEC1-161084040
  TEC1-161104040 TEC1-161154040
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-161xx4545 161 P&N 3~12 A 19.1 V 42~130 W 70 ºC 45mm 45mm Download!
Part NO.: TEC1-161034545 TEC1-161044545 TEC1-161064545 TEC1-161084545 TEC1-161094545
  TEC1-161104545 TEC1-161124545
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-161xx5050 161 P&N 5~10 A 19.1 V 54~93 W 70 ºC 50mm 50mm Download!
Part NO.: TEC1-161055050 TEC1-161105050
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-191xx6040 191 P&N 4~8 A 24.8 V 69~139 W 70 ºC 60mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-191046040 TEC1-191066040 TEC1-191046040
 
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-199xx4040 199 P&N 1~13 A 23.5 V 18.3~187 W 70 ºC 40mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-199014040 TEC1-199024040 TEC1-199034040 TEC1-199044040 TEC1-199054040
  TEC1-199064040 TEC1-199084040 TEC1-199104040 TEC1-199124040 TEC1-199134040
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-199xx5050 199 P&N 3~13 A 23.5 V 51~171 W 70 ºC 50mm 50mm Download!
Part NO.: TEC1-199035050 TEC1-199065050 TEC1-199085050 TEC1-199115050 TEC1-199135050
 
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-199xx6262 199 P&N 20 A 23.5 V 233 W 70 ºC 62mm 62mm Download!
Part NO.: TEC1-199036262
 
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-200xx2236 200 P&N 2 A 26 V 48 W 70 ºC 22mm 36mm Download!
Part NO.: TEC1-200022236
 
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-241xx4040 241 P&N 1.5~6 A 28.8 V 26~102 W 70 ºC 40mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-241014040 TEC1-241024040 TEC1-241034040 TEC1-241044040 TEC1-241054040
  TEC1-241064040
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-241xx5050 241 P&N 6~7 A 28.8 V 103~120 W 70 ºC 50mm 50mm Download!
Part NO.: TEC1-241065050 TEC1-241075050
 
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-241xx5555 241 P&N 1~15 A 28.8 V 63~130 W 70 ºC 55mm 55mm Download!
Part NO.: TEC1-241015555 TEC1-241025555 TEC1-241035555 TEC1-241045555 TEC1-241055555
  TEC1-241065555 TEC1-241085555 TEC1-241105555 TEC1-241155555
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-264xx5050 264 P&N 3~15 A 30 V 71~270 W 70 ºC 50mm 50mm Download!
Part NO.: TEC1-264035050 TEC1-264065050 TEC1-264085050 TEC1-264095050 TEC1-264125050
  TEC1-264155050
                 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
       
粤ICP备09171457号Copyright © KJLP (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD All Right Reserved
半导体 半导体致冷片 致冷片 半导体制冷片 制冷片 半导体冷热二极体 冷热二极体 半导体发电片 发电片 半导体冷凝片 冷凝片 半导体珀尔贴 珀尔贴 半导体帕耳贴 帕耳贴 半导体温差电致冷组件 温差电致冷组件 昆晶 昆晶冷片 全球专业半导体致冷片制造商 好冷片?昆晶造 全球专业半导体制冷片制造商 TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 TES1 TEO1 TEG1 TECCHIP PELTIERCHIP Thermoelectric Chip Thermoelectric Cooler Peltier modules Peltier Cooler Good Peltier Module made of KJLP! www.kjlp.net kjlp.net www.kjlp.net.cn kjlp.net.cn www.致冷片.com 致冷片.com www.peltiertec.net peltiertec.net m.peltierte..net