Hotline:+86-13662583737
Direct Line:0755-82528352
微信公众号:昆晶冷片
微信小程序:昆晶冷片
 

Single Stage Type Peltier(Accept Non-Standard Manufacturing)

 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-071xx4520 71 P&N 6 A 8.5 V 32 W 70 ºC 45mm 20mm Download!
Part NO.: TEC1-071024520
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-071xx4646 71 P&N 9~30 A 8.5 V 43~146 W 70 ºC 46mm 46mm Download!
Part NO.: TEC1-071094646 TEC1-071304646
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-071xx5555 71 P&N 30~80 A 8.5 V 145~390 W 70 ºC 55mm 55mm Download!
Part NO.: TEC1-071305555 TEC1-071405555 TEC1-071505555 TEC1-071605555 TEC1-071805555
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-071xx6262 71 P&N 40~99 A 8.5 V 190~480 W 70 ºC 62mm 62mm Download!
Part NO.: TEC1-071406262 TEC1-071506262 TEC1-071606262 TEC1-071806262 TEC1-071996262
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-080xx2050 80 P&N 1~12 A 9.4 V 7.2~72 W 70 ºC 20mm 50mm Download!
Part NO.: TEC1-080012050 TEC1-080032050 TEC1-080042050 TEC1-080052050 TEC1-080062050
  TEC1-080072050 TEC1-080082050 TEC1-080102050 TEC1-080122050
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-080xx5020 80 P&N 1~12 A 9.4 V 7.2~72 W 70 ºC 50mm 20mm Download!
Part NO.: TEC1-080012050 TEC1-080035020 TEC1-080045020 TEC1-080055020 TEC1-080065020
  TEC1-080072050 TEC1-080085020 TEC1-080105020 TEC1-080122050
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-090xx1155 90 P&N 3~10 A 11.4 V 31~64 W 70 ºC 11mm 55mm Download!
Part NO.: TEC1-090031155 TEC1-090041155 TEC1-090051155 TEC1-090061155 TEC1-090071155
  TEC1-090081155 TEC1-090101155
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-092xx1162 92 P&N 2~10 A 10.4 V 13.7~93 W 70 ºC 11mm 62mm Download!
Part NO.: TEC1-092021162 TEC1-092031162 TEC1-092101162
 
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-095xx3040 95 P&N 3~15 A 11.2 V 21~103 W 70 ºC 30mm 40mm Download!
Part NO.: TEC1-095033040 TEC1-095043040 TEC1-095053040 TEC1-095083040 TEC1-095123040
  TEC1-095153040
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-097xx3030 97 P&N 3 A 11.6 V 27 W 70 ºC 30mm 30mm Download!
Part NO.: TEC1-097033030
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-097xx3535 97 P&N 15 A 11.6 V 121 W 70 ºC 35mm 35mm Download!
Part NO.: TEC1-097033535
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-099xx2349 99 P&N 5~8 A 11.9 V 36~59 W 70 ºC 23mm 49mm Download!
Part NO.: TEC1-099052349 TEC1-099082349
   
型号/Part Model 电堆/Stack 电流/A 电压/V 冷量/Q 温差/△T 尺寸/A 尺寸/B 规格书/SPEC.
TEC1-104xx2323 104 P&N 3 A 12.2 V 22 W 70 ºC 23mm 23mm Download!
Part NO.: TEC1-104032323
   
                 
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8
       
粤ICP备09171457号Copyright © KJLP (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD All Right Reserved
半导体 半导体致冷片 致冷片 半导体制冷片 制冷片 半导体冷热二极体 冷热二极体 半导体发电片 发电片 半导体冷凝片 冷凝片 半导体珀尔贴 珀尔贴 半导体帕耳贴 帕耳贴 半导体温差电致冷组件 温差电致冷组件 昆晶 昆晶冷片 全球专业半导体致冷片制造商 好冷片?昆晶造 全球专业半导体制冷片制造商 TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 TES1 TEO1 TEG1 TECCHIP PELTIERCHIP Thermoelectric Chip Thermoelectric Cooler Peltier modules Peltier Cooler Good Peltier Module made of KJLP! www.kjlp.net kjlp.net www.kjlp.net.cn kjlp.net.cn www.致冷片.com 致冷片.com www.peltiertec.net peltiertec.net m.peltierte..net